Consiliul Director este organul executiv al AIEE, se alege dintre membrii AIEE pentru o durată de 2 ani și se compune din 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, un director executiv și 2 membri. Componența Consiliului Director al AIEE.

Consiliul Director are următoarele atribuții și competente:

 • reprezintă AIEE în toate acțiunile juridice;
 • asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
 • elaborează și supune spre aprobarea Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul planului de activitate al AIEE;
 • discută și rezolvă orice problemă privind administrarea bunurilor și fondurilor Asociației, aprobă cheltuielile în limitele bugetului, stabilește retribuțiile personalului care îndeplinesc activități permanente sau temporare;
 • coordonează membri și personalul implicat în desfășurarea activităților asociației;
 • încheie acte juridice și contracte în numele și pe seama AIEE;
 • aprobă schimbarea sediului AIEE;
 • aprobă regulamentul propriu de funcționare;
 • convoacă și organizează Adunarea Generală a AIEE;
 • aprobă înființarea Comisiilor de lucru;
 • asigura relațiile și colaborează cu instituțiile similare din țară și străinătate;
 • analizează solicitările și propunerile membrilor Asociației, adresate lor și care țin de scopul și obiectivele Asociației;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statutul AIEE sau stabilite de către Adunarea Generală.